Strona główna

Zapytanie ofertowe

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ 
 
PAKIETU OPROGRAMOWANIA CAD/CAM – 3 MODUŁY

 

 

 

Nr referencyjny: 11/2022/8/1.1.1

 

I. Zamawiający:

Nazwa i adres zamawiającego:  

METALOPLASTYKA MARIAN OSTROWSKI

pl. Kaliski 9

54-028 Wrocław

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

NIP: 894-132-92-74, REGON: 006330098

Adres do korespondencji: 

Błonie, ul. Produkcyjna 1, 55-330 Miękinia

 

Osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego: Marian Ostrowski

Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu w sprawie Zapytania Ofertowego: Michał Kogut

e-mail: biuro@metaloplastyka.eu 


 tel. +48 71 794 59 32 , + 48 71 794 59 34

faks. +48 71 349 23 65

www.metaloplastyka.eu

 

 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zasadą Konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w wersji obowiązującej od dnia 21 grudnia 2020 r. (oznaczone: MIiR/2014-2020/12(5)), wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431), dostępnych pod adresem https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/.

 

 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 1. Rodzaj zamówienia: Dostawa
 2. Kod CPV i Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

CPV: 48100000-9– Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania
 

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

 1. Nazwa: Dostawa pakietu oprogramowania typu CAD/CAM dedykowanego do prowadzenia prac architektoniczno-konstrukcyjnych, obliczeń wytrzymałościowych oraz analiz ergonomicznych – 3 moduły. 

Dostawa ma zostać zrealizowana na potrzeby projektu pt. Opracowanie zintegrowanego, wielofunkcyjnego urządzenia do przeciwwirusowej dezynfekcji oraz monitorowania stanu zdrowia osób poruszających się 
 w  przestrzeni publicznej
”  współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 1. Dostawa realizowana będzie na potrzeby prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Zamawiającego 
  w ramach projektu pt.:
  Opracowanie zintegrowanego, wielofunkcyjnego urządzenia do przeciwwirusowej dezynfekcji oraz monitorowania stanu zdrowia osób poruszających się w  przestrzeni publicznej”. 
 2. Zakres przedmiotu zamówienia będzie obejmował dostawę pakietu obejmującego trzy kompatybilne moduły oprogramowania dedykowane do prowadzenia prac architektoniczno-konstrukcyjnych (moduł główny), obliczeń wytrzymałościowych oraz do prowadzenia analiz ergonomicznych (moduł analiz wytrzymałościowych i ergonomii), nestingu (rozłożenia) elementów na arkuszach (moduł do nestingu). 

Oprogramowanie typu CAD/CAM do profesjonalnego projektowania prac i prowadzenia analiz i badań o uznanej renomie i marce na rynku software, mogące poświadczyć w postaci udokumentowanych referencji posiadane wysokie możliwości w określonym zakresie w co najmniej kilkunastu sprzedanych licencjach na okres min 12 miesięcy. 

 1. Ponadto oprogramowanie powinno spełniać następujące parametry techniczne: 

 

Oprogramowanie typu CAD/CAM
 do prowadzenia prac architektoniczno-konstrukcyjnych (moduł główny)
 
PARAMETRY:

nr

PARAMETR

Oczekiwana wartość parametru

1

Oprogramowanie główne   

WYMAGANE 

Licencja wieczysta 1 stanowiskowa z opcją przeniesienia licencji za pomocą klucza na dwie różne stacje 

2

Cecha oprogramowania:

Moduł do tworzenia elementów objętościowych oraz powierzchniowych; 

WYMAGANE 

licencja wieczysta

3

Cecha oprogramowania:

Moduł do tworzenia złożeń

WYMAGANE 

licencja wieczysta

4

Cecha oprogramowania:

Moduł do tworzenia dokumentacji płaskiej

WYMAGANE 

licencja wieczysta

5

Cecha oprogramowania:

Moduł do tworzenia elementów z blach giętych

WYMAGANE 

licencja wieczysta

6

Cecha oprogramowania:

Moduł do projektowania konstrukcji blachowych 2D i 3D 

WYMAGANE 

licencja wieczysta

7

Cecha oprogramowania:

Moduł wizualizacji do renderingu wbudowany w oprogramowanie główne lub dostarczony jako kompatybilny moduł z oprogramowaniem głównym 

WYMAGANE 

licencja wieczysta

8

Cecha oprogramowania:

Możliwość pracy z ruchomymi manekinami umożliwiającymi określenie danych ergonomicznych (wytężenie przegubów lub zalecana długość pracy w danej pozycji lub parametryczna ocena pozycji pracy);  

Jako dodatek do oprogramowania w wersji licencji 3 miesiące lub dłuższej

POSIADA / NIE POSIADA **

** należy zaznaczyć

 

Oprogramowanie do prowadzenia obliczeń wytrzymałościowych oraz analiz ergonomicznych (moduł analiz wytrzymałościowych i ergonomii)

PARAMETRY:

nr

PARAMETR

Oczekiwana wartość parametru

1

Cecha oprogramowania:

Moduł analizy wytrzymałościowej (MES) z możliwością badania odkształceń nieliniowych  

WYMAGANE 

Na okres: minimum 3 miesiące 

licencja 1 stanowiskowa

2

Cecha oprogramowania:

Moduł do pracy z modelami człowieka zawierającymi modele antropometryczne (10-, 50- i 90-centylowe modele kobiet i mężczyzn o pochodzeniu europejskim) umożliwiające wizualizację i ustawianie manekinów. 
 

Moduł umożliwiający określenie danych ergonomicznych (wytężenie przegubów lub zalecana długość pracy w danej pozycji lub parametryczna ocena pozycji pracy);  

POSIADA / NIE POSIADA  **

** należy zaznaczyć

Na okres: minimum 3 miesiące 

Opcja uruchomienia w dowolnym momencie w okresie 6 miesięcy od zakupu

 

 

POSIADA / NIE POSIADA  **

** należy zaznaczyć

Na okres: minimum 3 miesiące

 

3

Szkolenie:

 1. Części, rysunki, złożenia
 2. Arkusze blach
 3. Wizualizacje 

WYMAGANE 

 1. Na okres: 3 dni x 2 osoby
 2. Na okres 1 dzień x 1 osoba
 3. Na okres 1 dzień x (1-3 osoby)

Oprogramowanie do nestingu (rozkładu arkuszy) – (moduł do nestingu)

PARAMETRY:

nr

PARAMETR

Oczekiwana wartość parametru

1

Cecha oprogramowania:

1 stanowiskowy moduł do nestingu (rozłożenia) elementów na arkuszu 

WYMAGANE 
 
Min. 12 miesięcy lub dłuższa

 

UWAGA:
 
Oferowane oprogramowanie musi zawierać wszystkie 3 osobne (moduły), które są kompatybilne i mogą pracować na jednej wspólnej platformie głównej i być dołączane niezależnie w różnym czasie do modułu głównego. Licencja musi umożliwiać przepinanie za pomocą klucza na różne stacje robocze. Mają być to licencje na jedno stanowisko.  

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ze względów organizacyjnych, technicznych, ekonomicznych oraz celowościowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Wykonawca udzieli gwarancji Zamawiającemu na oferowany pakiet oprogramowania wolny 
   od wszelkich wad i uszkodzeń przez cały okres ważności licencji. 


 IV. Planowany termin realizacji zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia zostanie uznany za wykonany w całości po spełnieniu określonych warunków:
 1. Po wykonaniu dostawy oprogramowania wraz z licencją do siedziby Zamawiającego wskazanej 
   w zapytaniu ofertowy pkt V. Zapytania Ofertowego. 
 2. Po instalacji oprogramowania i jego uruchomieniu celem potwierdzenia, że spełnia on parametry oraz posiada funkcje wymagane przez Zamawiającego,
 3. Po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego zamówienia dot. pkt IV ust. 1, litera a i b, potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym i braku zastrzeżeń do sposobu wykonania umowy.
 4. Po przeszkoleniu pracowników Zamawiającego zgodnie z ustalonym harmonogramem szkoleń w okresie do 3 miesięcy od dnia zakupu, w siedzibie Zamawiającego lub w trybie zdalnym.

2. Część zamówienia pkt IV, ust. 1, lit. a i b zostanie zrealizowana do dnia 30.09.2022 r. a lit d do 2 miesięcy od dnia zakupu.

3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany, w tym wydłużenia, okresu realizacji zamówienia na terminy wynikające z umowy o dofinansowanie projektu z późniejszymi zmianami.

 

V. Miejsce realizacji zamówienia:

1. Dostawa zostanie zrealizowana do siedziby Zamawiającego.

2. Adresem dostawy do siedziby Zamawiającego, jest adres: Błonie, ul. Produkcyjna 1, 55-330 Miękinia.

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 1. Dysponują potencjałem technicznym i zasobami kadrowymi (osobami) zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania Zamówienia.
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 4. W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną – łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy 
   w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych oraz działań finansowanych 
   z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie. 
 5. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji dostawy sprzętu i są 
   w stanie je udokumentować np. w postaci referencji z dostaw oprogramowania CAD/CAM wg wskazanej w pkt. III.2. kategorii CPV:  dostarczonych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert);

W zakresie wskazanych wyżej wymogów Wykonawca/Oferent ma prawo wykazać, że spełnia je Podwykonawca, o ile przy realizacji niniejszego zlecenia Wykonawca/Oferent zamierza z zasobów i/lub doświadczenia Podwykonawcy korzystać. 

Jednocześnie jednak Wykonawca/Oferent przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku wyboru jego oferty 
 i realizacji przez niego przedmiotowego zlecenia:

 1. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. 
 2. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), umowy 
   z Podwykonawcami zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum. 
 3. W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum, wobec Podwykonawców uregulowane przez Zamawiającego.
 4. Podwykonawca nie może zlecić części zamówienia dalszemu podwykonawcy bez zgody Zamawiającego. 
 5. Zamawiający, może  żądać  od   Wykonawcy  zmiany  lub   odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego   Podwykonawcy  od  wykonywania   świadczeń  w zakresie  realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli osoby  
   i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy usług lub dotrzymania terminów realizacji.

 

2. Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych przez Zamawiającego w ust. 1, winni złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) wraz z dokładną specyfikacją zaoferowanego urządzenia (stanowiący Załącznik nr 4 wg wzoru oferenta) potwierdzającą podane parametry, wyposażenie 
 i technologię urządzenia. Dołączona specyfikacja musi zawierać dokładny opis do każdego ze wskazanych punktów specyfikacji wraz z wymaganym opisem technologii jeśli wymaga się precyzyjnego uzasadnienia wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia oraz powinna być dostarczona w języku polskim. Naruszenie tej zasady skutkuje odrzuceniem oferty. 

2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań wskazanych w rozdziale VI pkt.1 (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

 

3. Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu najpóźniej w dniu upływu terminu na złożenie oferty.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie czy złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnienie poszczególnych warunków udziału 
 w postępowaniu, zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”. Z załączonych dokumentów powinno wynikać 
 w sposób jednoznaczny, że Wykonawca te warunki spełnia.

5. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 
 z postępowania.

6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, podając uzasadnienie wykluczenia.

7. Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę w ramach postępowania. 

 

 

VII. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:

 1. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VI;
 2. wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania 
   lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji;
 3. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
   
   

2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 
 w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 
 a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 
   lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu objętego Zapytaniem Ofertowym,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, lub jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady konkurencyjności.
 5. W przypadku ujawnienia się powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, zamówienie nie może być Wykonawcy udzielone.

 

3. W celu wykazania braku istnienia przesłanek, o których mowa w ust. 2, będących podstawą wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z „Formularzem ofertowym” sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytana ofertowego, oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 
 do Zapytania ofertowego „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”.

 

4. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia oznacza odrzucenie jego oferty.

 

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 
 
VIII. Rodzaje i opis kryteriów mających wpływ na wybór oferty:

 1. Przy rozpatrzeniu nadesłanych ofert Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

 

L.p.

Kryterium

Waga kryterium

Opis sposobu obliczenia wartości punktowej kryterium:

1

Łączna cena za dostawę pakietu  oprogramowania CAD/CAM – 3 modułów wskazanych w zapytaniu ofertowym (cena netto)

100%

Wartość punktowa za kryterium „Łączna cena za dostawę pakietu oprogramowania CAD/CAM – 3 modułów wskazanych w zapytaniu ofertowym (cena netto)” zostanie obliczona wg następującego wzoru: 

cena oferty najniższej

Liczba punktów  =    --------------------------------  x 100 pkt

 cena oferty badanej

gdzie: 
 Cena oferty najniższej – najniższa cena netto w PLN spośród wszystkich ocenianych ofert. 
 Cena oferty badanej – cena netto w PLN badanej oferty.

 

Ceny wpisane do oferty muszą obejmować wszystkie koszty wskazane w zapytaniu ofertowym oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Ceny powinny zostać podane 
 w wartościach netto w walucie: PLN (złoty polski). 

WAŻNE:

Cena podana w ofercie musi wskazywać oprócz ceny łącznej również jednostkowy koszt każdego z 3 modułów oprogramowania.


 
 2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu 
 o wskazane kryterium i ustaloną punktację do 100 pkt. (100%=100 pkt): 

Przyjmuje się, że 1% = 1 punkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.

3. Punktacja będzie podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. W wyniku dokonanej oceny wg wszystkich kryteriów wskazanych w ust. 1, oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

5. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu 
 oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.

6. Cena powinna być podana w złotych polskich (PLN).

7. Cena musi być podana liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. 

8. Podana cena netto musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia i opłat, dodatkowo należy podać stawkę i wartość podatku od towarów i usług (VAT) oraz wyliczoną wartość ceny brutto uwzględniającą cenę netto powiększoną o wartość wyliczonego podatku od towarów i usług (VAT). 

9. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane. 

10. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy warunkowej. 

11. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą? liczbę? punktów 
 i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jeśli postępowanie nie zostanie anulowane.


 

IX. Sposób przygotowania ofert.

Uwaga!

Warunkiem ważności oferty jest wypełnienie załączonego formularza ofertowego wraz z załącznikami. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 

1Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego „Formularz Ofertowy”.

2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego oraz zawierać wszystkie wymagane załączniki wskazane w Rozdz. VI.

3. Do oferty należy dołączyć:

 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań określonych przez Zamawiającego, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego „Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań”,
 2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”,
 3. pełnomocnictwo do złożenia oferty w oryginale lub uwierzytelnionej kopii, w przypadku kiedy oferta 
   w imieniu Wykonawcy została podpisana przez pełnomocnika (jeżeli dotyczy),
 4. w przypadku gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące i nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str.1), oświadczenie o treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu”.

4. Oferta wraz z załącznikami musi zostać podpisana, a każda ze stron parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferta niepodpisania zostanie uznana za nieważną i zostanie odrzucona. 
 W przypadku oferty składanej w wersji papierowej, strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. zszyte, zbindowane).

5. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać złożoną ofertę.

6. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne i mogą być udostępnione od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010) powinny zostać umieszczone w odrębnej, zaklejonej kopercie (lub zabezpieczone w inny sposób np. w przypadku składania ofert elektronicznie), opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa”, dołączonej do oryginału oferty. W treści oferty powinna zostać umieszczona informacja, że dany dokument jest zastrzeżony. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

X. Miejsce i sposób składania ofert: 

1. Sposób składania ofert:

a) przesyłką poleconą lub za pośrednictwem posłańca lub osobiście, w siedzibie Zamawiającego ( adres: Błonie, ul. Produkcyjna 1, 55-330 Miękinia),

b) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: m.kogut@metaloplastyka.eu 

c) w Bazie konkurencyjności

2. Oferty składane przesyłką poleconą lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr referencyjny: 11/2022/8/1.1.1”. 

 

XI. Termin składania ofert.

1. Termin składania ofert rozpoczyna się z dniem 25.08.2021 r. i upływa dnia 06.09.2022 r., o godz. 10.00. 

2. Za dzień złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub na adres e-mail Zamawiającego wskazany w Zapytaniu Ofertowym.

3. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

4. Uwaga: w przypadku ofert nadanych w placówce pocztowej, poprzez operatora spedycji, posłańca i innymi środkami dostarczenia, za datę wpłynięcia uznaje się datę wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania ofert. W takim przypadku Zamawiający każdorazowo zamieści stosowną informację w miejscu publikacji Zapytania Ofertowego nr referencyjny: 11/2022/8/1.1.1, tj.: w Bazie Konkurencyjności pod adresem:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ a także na stronie Zamawiającego pod adresem https://metaloplastyka.eu/bip/ 

 

 

XII. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 14 dni.

 

XIII. Sposób, zakres oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego wskazany w rozdz. I Zapytania Ofertowego nr referencyjny: 11/2022/8/1.1.1

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego. Zamawiający ma obowiązek udzielić odpowiedzi na pytania Wykonawcy w terminie umożliwiającym złożenie oferty, nie później niż 48h przed upływem terminu na złożenie oferty, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 5 dnia przed upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający zamieści treść pytań i udzielonych odpowiedzi w miejscu publikacji Zapytania Ofertowego 
Nr referencyjny: 11/2022/8/1.1.1, tj.: w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ a także na stronie Zamawiającego pod adresem https://metaloplastyka.eu/bip/

4. Zamawiający zastrzega możliwość, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, wprowadzenia zmian lub uzupełnienia Zapytania Ofertowego. W takim przypadku informacja  o wprowadzonych zmianach lub uzupełnieniach wraz ze wskazaniem daty upublicznienia zmiany i opisu dokonanych zmian lub uzupełnień zostanie niezwłocznie zamieszczona w miejscu publikacji Zapytania Ofertowego nr referencyjny: 11/2022/8/1.1.1, tj.: w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ a także na stronie Zamawiającego pod adresem https://metaloplastyka.eu/bip/

6. W przypadku gdy zakres wprowadzonych do Zapytania Ofertowego zmian lub udzielone wyjaśnienia powodować będą konieczność modyfikacji ofert Zamawiający, w trybie określonym w rozdz. XI ust. 4, przedłuży jednocześnie termin składania ofert.

7. W przypadku kiedy zaoferowana przez Wykonawcę cena zamówienia wydaje się rażąco niska i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, 
 w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców, których oferty wpłynęły w terminie ale zawierają braki lub błędy, do ich uzupełnia, korekty lub do złożenia wyjaśnień, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin oraz wskazując zakres wymaganych korekt, uzupełnień oraz sposób ich dostarczenia. Niedotrzymanie wskazanego przez Zamawiającego terminu, będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wezwanie do korekty, uzupełnień, wyjaśnień może dotyczyć jedynie braków lub błędów o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany złożonej oferty.

 

XIV. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru:

1. Zamawiający zamieści informację o wynikach postępowania w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie Zamawiającego pod adresem https://metaloplastyka.eu/bip/, wskazując nazwę wybranego Wykonawcy w miejscu opublikowania Zapytania Ofertowego nr referencyjny: 11/2022/8/1.1.1 tj.: , nie później niż w terminie 7 dni od upływu terminu składania ofert. 

2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

 

XV. Warunki unieważnienia postępowania:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub zmiany postępowania na każdym jego etapie lub unieważnienia postępowania lub niedokonania wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyny. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

2. Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w ust. 1.

 

XVI. Warunki podpisania i zmiany umowy, termin realizacji umowy: 

1. Warunki podpisania umowy.

1) Zamawiający wezwie wybranego Wykonawcę do podpisania umowy, wysyłając informację na adres e-mail wskazany w ofercie, wskazując miejsce i termin podpisania umowy, nie dłuższy niż  10 dni od dnia wezwania.

2) W przypadku odstąpienia od podpisania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może podpisać umowę 
 z kolejnym Wykonawcą, którego oferta otrzymała kolejną najwyższą liczbę punktów.

3) Umowa zostanie sporządzona z uwzględnieniem   zapisów pkt XVI ust 2 i 3 Zapytania Ofertowego 
nr referencyjny: 11/2022/8/1.1.1

 

2. Warunki zmiany umowy.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany istotnych postanowień umownych zawartych z wybranym Wykonawcą w drodze aneksu do umowy w następujących przypadkach:

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) pod warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ 
 na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi;

2) zmiany regulacji dotyczących konkursu nr 5/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka  – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,  ramach którego Zamawiający uzyskał dofinansowanie projektu, co do sposobu realizacji 
 lub finansowania zadań objętych Zapytaniem ofertowym, wywierające bezpośredni wpływ na realizację umowy 
 z Wykonawcą i mogące prowadzić do modyfikacji tych zapisów umowy, do których się odnoszą,

3) powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia,

4) wystąpienia siły wyższej,

5) zmiany terminów realizacji umowy w przypadku zaistnienia przyczyn zewnętrznych niezależnych 
 od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania pierwotnych terminów wynikających z Umowy,

6) zmniejszenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane ograniczeniem lub wyłączeniem z realizacji przez Zamawiającego części przedmiotu zamówienia;

7) zmiany terminu obowiązywania Umowy w przypadku zmiany terminu realizacji Projektu, w ramach którego Umowa jest realizowana;

8) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją Przedmiotu umowy,

9) zmiany firmy, siedziby Stron Umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,

10) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie badawczym Zamawiającego wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej. W takim przypadku termin realizacji Umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu przez Zamawiającego do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą.

11) Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), a także zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami; 

 

3. Termin i sposób realizacji umowy.

1) Zamawiający planuje podpisanie z wybranym Wykonawcą Umowy w terminie do 14 dni od zakończenia postępowania i opublikowania wyników. Termin ten może ulec zmianie w przypadku przedłużenia terminu związania z ofertą. 

2) Za termin realizacji przyjmuje się dzień zakończenia szkolenia z obsługi oprogramowania, po instalacji 
 w siedzibie Zamawiającego, po przekazaniu niezbędnej dokumentacji oraz po akceptacji bezusterkowego protokołu zdawczo - odbiorczego oraz braku zastrzeżeń do sposobu realizacji umowy przez Zamawiającego. 

3) Zamawiający dokona płatności za realizację zamówienia wg następującego schematu: 

1. Płatność końcowa 100% po dokonaniu instalacji oprogramowania w siedzibie Zamawiającego oraz po wykonaniu wszystkich wymaganych czynności opisanych w pkt. IV Zapytania ofertowego. 
Kwota faktury będzie zgodna z wartością wynikającą z umowy na dostawę oprogramowania. 

4) Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany i zaakceptowany protokół zdawczo-odbiorczy  końcowy realizacji dostawy, będący potwierdzeniem prawidłowej realizacji każdego etapu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

5) W przypadku opóźnienia zapłaty należności przez Zamawiającego dłuższego niż 30 dni, zobowiązany on będzie zapłacić Wykonawcy ustawowe odsetki za zwłokę.

6) W przypadku nieterminowej realizacji umowy, Wykonawcy będą naliczane kary umowne począwszy od dnia następnego po upływie terminów, określonych w  opisie przedmiotu zamówienia pkt. IV ust.1 Zapytania Ofertowego nr referencyjny: 11/2022/8/1.1.1, w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanej usługi za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

7) W przypadku opóźnienia wykonania usługi powyżej 10 dni od terminu określonego w opisie przedmiotu zamówienia Zapytania ofertowego nr referencyjny: 11/2022/8/1.1.1, Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.

9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia należnych kar umownych i odszkodowania z faktury wystawionej przez Wykonawcę. 


 

XVII.  KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. ART. 13 ORAZ ART. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 (RODO).
 

Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 
 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest METALOPLASTYKA Marian Ostrowski z siedzibą we Wrocławiu (54-028),  Plac Kaliski 9. NIP: 894-132-92-74 tel. +48 71 794 59 32 , adres e- mail: biuro@metaloplastyka.eu 
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr referencyjny: 11/2022/8/1.1.1, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; − odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie:
  1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
    i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1303/2013”;

 

 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347  z 20.12.2013 r., str. 289);

 

 1. rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1  z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460);

 

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres, o którym mowa w art. 140 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013 oraz jednocześnie, nie krócej niż, przez okres 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach programu pomocowego, z zastrzeżeniem, że wskazany termin jest terminem minimalnym i może zostać wydłużony przez Instytucję Pośredniczącą, tj. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 47a.
   
   
 2. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio   dotyczących wynika z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020
   .
 3. W odniesieniu do  danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
   
   
 4. Wykonawca posiada:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
    
    
 5. Nie przysługuje Wykonawcy:
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
  3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
    
    

Powyższe informacje Wykonawca ma obowiązek przekazania wszystkim osobom, których dane osobowe przekazane zostaną Zamawiającemu w związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr  referencyjny: 11/2022/8/1.1.1 i realizacją zamówienia (np. osobom, których dane służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu czy osób kierowanych do realizacji zamówienia).

W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostaną przekazane w związku z udziałem Wykonawcy 
 w postępowaniu, Zamawiający wymaga dołączenia do formularza oferty oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
 o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z zapytaniem ofertowym oraz nie może naruszać integralności protokołu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz jego załączników.

 ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
 w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


 XVIII. Załączniki.

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań  

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

Załączniki: