Strona główna

Zapytanie ofertowe


 

ROZEZNANIE RYNKU
 DOTYCZĄCE DOSTAWY 
 Wiertarki pionowej promieniowej 
 wraz posuwem poziomym automatycznym
 z opcją gwintowania - 1 kpl.

rozeznania: 10/8/2022/01

 

I. Zamawiający:

Nazwa i adres zamawiającego:  

METALOPLASTYKA MARIAN OSTROWSKI

pl. Kaliski 9

54-028 Wrocław

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

NIP: 894-132-92-74, REGON: 006330098

Adres do korespondencji: 

Błonie, ul. Produkcyjna 1, 55-330 Miękinia

 

Osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego: Marian Ostrowski

Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu w sprawie Zapytania Ofertowego: Michał Kogut

e-mail: m.kogut@metaloplastyka.eu 


 tel. +48 71 794 59 32 , + 48 71 794 59 34

faks. +48 71 349 23 65

www.metaloplastyka.eu

 

 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie rozeznania rynku, o której mowa w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w wersji obowiązującej od dnia 21 grudnia 2020 r. (oznaczone: MIiR/2014-2020/12(5)), wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431), dostępnych pod adresem https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/.

 

 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 1. Rodzaj zamówienia: dostawa
 2. Kod CPV i Nazwa d wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

CPV: 43132100-8 – Maszyny do wierceń

 1. Przedmiot zamówienia:

 

 1. Nazwa: Wiertarka pionowa promieniowa wraz z posuwem poziomym automatycznym z opcją gwintowania   – 1 kpl. 

Dostawa ma zostać zrealizowana na potrzeby projektu pt. Opracowanie zintegrowanego, wielofunkcyjnego urządzenia do przeciwwirusowej dezynfekcji oraz monitorowania stanu zdrowia osób poruszających się w przestrzeni publicznej”  współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 1. Zakres przedmiotu zamówienia będzie obejmował dostawę urządzenia potrzebnego do prac w ramach 
  projektu i zawierać będzie: 1 szt. nowe, kompletne urządzenie do wiercenia, gwintowania, frezowania metalu (zwane „Wiertarka pionowa promieniowa wraz z posuwem poziomym automatycznym z opcją gwintowania   – 1 kpl” lub „wiertarka promieniowa”), które spełniać powinno następujące parametry:  
  1. Wysoko precyzyjna, o mocnej masywnej budowie, zapewniająca wiercenie, gwintowanie, frezowanie bez wibracji w grubych elementach
  2. Wiertarka wyposażona w zestawie w podstawę nośną, blat podstawowy z prowadnicami do montażu detali obrabianych dużego rozmiaru w zakresie ramienia modelu, w dodatkowy blat kostkowy demontowalny o wymiarach około  400x400x300 mm (odstępstwa wymiarowe +/- 100 mm), 
  3. Wyposażenie dodatkowe: imadło maszynowe precyzyjne 2 szczękowe  (dwudzielne) o szerokości 200 mm;
  4. Opcja doposażenia wiertarki promieniowej: 
    1. Występuje możliwość doposażenia wiertarki promieniowej w uchwyt ze sprzęgłem do gwintowania
 1. Bardzo wysoka precyzja wiercenia z minimalnym odchyłem od osi kolumny 0,15 mm mierzona od osi do osi lub potwierdzony certyfikat TUV;
 2. Posuw automatyczny;
 3. Minimalny poziomy odstęp wrzeciona od kolumny: od 310 mm;
 4. Maksymalny poziomy odstęp wrzeciona od kolumny: w zakresie 750-1000 mm;
 5. Droga przemieszczania ramienia z głowicą w pionie: ok 500 mm;
 6. Droga przemieszczania głowicy wiertarskiej poziomo ok 500 mm;
 7.  Minimalna moc 1,1 kw, max. 1,5 kw;
 8.  Możliwość wiercenia średnicy co najmniej 24 mm, najlepiej do 32 mm;
 9.  Możliwość gwintowania za pomocą dodatkowego uchwytu ze sprzęgłem;
 10.  Silnik podnoszenia i opuszczania ramienia;
 11.  Szeroki zakres prędkości;
 12.  Lewe i prawe obroty;
 13.  Silnik podnoszenia kolumny;
 14.  Deklaracja CE;
 15.  DTR w języku polskim;
 16.  Gwarancja 2 lata;

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ze względów organizacyjnych, technicznych, ekonomicznych oraz celowościowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji Zamawiającemu na oferowany zestaw wolny 
 od wszelkich wad i uszkodzeń. 

IV. Planowany termin realizacji zamówienia:

1. Całość zamówienia zaplanowano do zrealizowana w terminie od dnia potwierdzenia zamówienia do dnia 15.09.2022 r. 
 
2. Przedmiot zamówienia zostanie uznany za wykonany w całości po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego zamówienia, potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym i braku zastrzeżeń do sposobu wykonania umowy.

3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany, w tym wydłużenia, okresu realizacji zamówienia na terminy wynikające z umowy o dofinansowanie projektu z późniejszymi zmianami.

 

V. Miejsce realizacji zamówienia:

1. Dostawa zostanie zrealizowana do siedziby Zamawiającego.

2. Adresem dostawy do siedziby Zamawiającego jest adres: Błonie, ul. Produkcyjna 1, 55-330 Miękinia.

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 1. Dysponują potencjałem technicznym i zasobami kadrowymi (osobami) zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania Zamówienia.
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 4. W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną – łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy 
   w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych oraz działań finansowanych 
   z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.
 5. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji dostawy sprzętu i są 
   w stanie je udokumentować np. w postaci referencji lub protokołów zdawczo-odbiorczych z dostaw na sprzęt pomiarowy np. do odczytu temperatury ciała lub inny sprzęt należący do kategorii CPV: sprzęt pomiarowy wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (dokumentację należy na wezwanie Zamawiającego przedłożyć do wglądu na etapie postępowania, w razie wystąpienia załączyć do umowy jako załącznik do umowy na realizację);

 

2. Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych przez Zamawiającego w ust. 1, winni złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do rozeznania rynku).

2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań wskazanych w rozdziale VI pkt.1 (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do rozeznania rynku).

3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do rozeznania rynku).

3. Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu najpóźniej w dniu upływu terminu na złożenie oferty.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie czy złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnienie poszczególnych warunków udziału 
 w postępowaniu, zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”. Z załączonych dokumentów powinno wynikać 
 w sposób jednoznaczny, że Wykonawca te warunki spełnia.

5. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 
 z postępowania.

6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, podając uzasadnienie wykluczenia.

 

VII. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:

 1. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VI;
 2. wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania 
   lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji;
 3. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 
 w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 
 a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 
   lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu objętego Zapytaniem Ofertowym,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, lub jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady konkurencyjności.
 5. W przypadku ujawnienia się powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, zamówienie nie może być Wykonawcy udzielone.

3. W celu wykazania braku istnienia przesłanek, o których mowa w ust. 2, będących podstawą wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z „Formularzem ofertowym” sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do rozeznania rynku, oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 
 do rozeznania rynku „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”.

4. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia oznacza odrzucenie jego oferty.

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 
 
VIII. Rodzaje i opis kryteriów mających wpływ na wybór oferty:

 1. Przy rozpatrzeniu nadesłanych ofert Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
  1. Łączna cena za realizację:

Dostawa wiertarki pionowej promieniowej wraz z posuwem poziomym automatycznym z opcją gwintowania   – 1 kpl (cena netto)

     Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu 
      o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100%=100 pkt).

2. Wartość punktowa za kryterium „Łączna cena za realizację testów skuteczności dezynfekcji rąk 
 w mikrobiologicznym laboratorium badawczym (cena netto)” zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

a) Cena oferty netto – waga kryterium 100%

cena oferty najniższej

Liczba punktów   =      --------------------------------  x 100%

 cena oferty badanej

b) Przyjmuje się, że 1% = 1 punkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.

3. Punktacja będzie podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. W wyniku dokonanej oceny wg kryteriów wskazanych w ust. 1, oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

5. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu 
 oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.

6. Cena powinna być podana w złotych polskich (PLN).

7. Cena musi być podana liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. 

8. Podana cena netto musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia i opłat, dodatkowo należy podać stawkę i wartość podatku od towarów i usług (VAT) oraz wyliczoną wartość ceny brutto uwzględniającą cenę netto powiększoną o wartość wyliczonego podatku od towarów i usług (VAT). 

9. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.

10. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy warunkowej.

11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą? liczbę? punktów.

 

IX. Sposób przygotowania ofert.

Uwaga!

Warunkiem ważności oferty jest wypełnienie załączonego formularza ofertowego wraz załącznikami. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 

1Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do rozeznania rynku „Formularz Ofertowy”.

2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Rozeznania rynku oraz zawierać wszystkie wymagane załączniki wskazane w Rozdz. VI.

3. Do oferty należy dołączyć:

 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań określonych przez Zamawiającego, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do rozeznania rynku „Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań”,
 2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do rozeznania rynku „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”,
 3. pełnomocnictwo do złożenia oferty w oryginale lub uwierzytelnionej kopii, w przypadku kiedy oferta 
   w imieniu Wykonawcy została podpisana przez pełnomocnika (jeżeli dotyczy),
 4. w przypadku gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące i nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str.1), oświadczenie o treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu”.

4. Oferta wraz z załącznikami musi zostać podpisana, a każda ze stron parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferta niepodpisana zostanie uznana za nieważną i zostanie odrzucona. 
 W przypadku oferty składanej w wersji papierowej, strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. zszyte, zbindowane).

5. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać złożoną ofertę.

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

X. Miejsce i sposób składania ofert: 

1. Sposób składania ofert:

a) przesyłką poleconą lub za pośrednictwem posłańca lub osobiście, w siedzibie Zamawiającego ( adres: Błonie, ul. Produkcyjna 1, 55-330 Miękinia),

b) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: m.kogut@metaloplastyka.eu 

2. Oferty składane przesyłką poleconą lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Rozeznanie rynku – Dostawa wiertarki pionowej promieniowej wraz z posuwem poziomym automatycznym z opcją gwintowania   – 1 kpl  – nr 10/8/2022/01”

 

XI. Termin składania ofert.

1. Termin składania ofert w ramach rozeznania rynku rozpoczyna się z dniem 04.05.2022 r. i upływa dnia 10.08.2022 r., o godz. 15.00. 

2. Za dzień złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub na adres e-mail Zamawiającego wskazany w Zapytaniu Ofertowym.

3. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

4. Uwaga: w przypadku ofert nadanych w placówce pocztowej, poprzez operatora spedycji, posłańca i innymi środkami dostarczenia, za datę wpłynięcia uznaje się datę wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania ofert. 

 

XII. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 15.08.2022 r.

 

XIII. Sposób, zakres oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego wskazany w rozdz. I Rozeznania rynku. 
 1. Osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego: Marian Ostrowski
 2. Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu w sprawie Rozeznania rynku: Michał Kogut

e-mail: m.kogut@metaloplastyka.eu 

 

XIV. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru:

1. Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania Wykonawcę, który uzyska największą ilość punktów i zaprosi do zrealizowania dostawy. Informację o wynikach postępowania prześle e-mailem na adres wskazany w formularzu ofertowym  nie później niż w terminie 7 dni od upływu terminu składania ofert. 

2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

 

XV. Warunki unieważnienia postępowania:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub zmiany postępowania na każdym jego etapie lub unieważnienia postępowania lub niedokonania wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyny. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

2. Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w ust. 1.

 

XVII.  KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. ART. 13 ORAZ ART. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 (RODO).
 

Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 
 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest METALOPLASTYKA Marian Ostrowski z siedzibą we Wrocławiu (54-028),  Plac Kaliski 9. NIP: 894-132-92-74 tel. +48 71 794 59 32 , adres e- mail: biuro@metaloplastyka.eu 
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie rozeznania rynku zgodnie z wytycznymi, o których mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; − odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie:
  1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
    i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1303/2013”;

 

 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347  z 20.12.2013 r., str. 289);

 

 1. rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1  z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460);

 

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres, o którym mowa w art. 140 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013 oraz jednocześnie, nie krócej niż, przez okres 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach programu pomocowego, z zastrzeżeniem, że wskazany termin jest terminem minimalnym i może zostać wydłużony przez Instytucję Pośredniczącą, tj. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 47a.
   
   
 2. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio   dotyczących wynika z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020
   .
 3. W odniesieniu do  danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
   
   
 4. Wykonawca posiada:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
    
    
 5. Nie przysługuje Wykonawcy:
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
  3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
    
    

Powyższe informacje Wykonawca ma obowiązek przekazania wszystkim osobom, których dane osobowe przekazane zostaną Zamawiającemu w związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na rozeznanie rynku 
 
i realizacją zamówienia (np. osobom, których dane służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu czy osób kierowanych do realizacji zamówienia).

W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostaną przekazane w związku z udziałem Wykonawcy 
 w postępowaniu, Zamawiający wymaga dołączenia do formularza oferty oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
 o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z zapytaniem ofertowym oraz nie może naruszać integralności protokołu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz jego załączników.

 ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
 w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


 XVIII. Załączniki.

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań  

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

Załączniki: