Strona główna

Wyniki postępowań

Postępowanie ofertowe nr referencyjny 2/2021/10/1.1.1 dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację testów skuteczności dezynfekcji rąk w mikrobiologicznym laboratorium badawczym zostało rozstrzygnięte wyborem wykonawcy. 

 

W toku postępowania wpłynęła oferta od jednego oferenta. 

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 Oferta nie podlega wykluczeniu.
 Oferta uzyskała największą liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów oceny tj. "Łączna cena za realizację usługi badawczej (cena netto)" w wysokości 119860,00 PLN netto, uzyskując wynik kryterium równy 100 pkt.
 Nie złożono innych ofert.
 
 W związku z powyższym Zamawiający podpisze umowę na realizację usługi z ONLYBIO.LIFE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (85-825), ul. Jakóba Hechlińskiego 6, NIP: 9562303561.
 

Dziękujemy za zainteresowanie i przesłane oferty. 

Marian Ostrowski - właściciel